دهکده ایران انتشار برنامه اخبار اقتصادی و بازرگانی

دهکده: ایران انتشار برنامه اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نظام آماری فعلی کشور عزیزمان ایران در دنیا از‌بین‌برده‌شده شده است است / نوبخت

نوبخت اظهار کرد: نظام آماری فعلی کشور که در آن مأموران به در منزل ها می روند و آمار جمع آوری می کنند در دنیا از‌بین‌برده‌شده شده است است و باید به سمت نظام آمار

نظام آماری فعلی کشور عزیزمان ایران در دنیا از‌بین‌برده‌شده شده است است / نوبخت

نوبخت: نظام آماری فعلی کشور عزیزمان ایران در دنیا از‌بین‌برده‌شده شده است است

عبارات مهم : ایران

نوبخت اظهار کرد: نظام آماری فعلی کشور که در آن مأموران به در منزل ها می روند و آمار جمع آوری می کنند در دنیا از‌بین‌برده‌شده شده است است و باید به سمت نظام آماری ثبتی مبنا برویم.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در جلسه شورای آمار که جهت بررسی روش تهیه برنامه عملیاتی، برنامه ملی آمار که امروز ۲۲ خرداد در شرکت برنامه و بودجه تشکیل شد، بیان کرد: تشکیل جلسه شورای عالی آمار در جهت یک ماموریتی است که در بند ب ماده ١٠ قانون احکام دائمی توسعه تعیین شد. در این بند حکمی صراحت دارد که باید برنامه ملی آمار جهت دوره ٥ ساله ١٣٩٦ -١٤٠٠ به تصویب شورای عالی آمار برسد.

نظام آماری فعلی کشور عزیزمان ایران در دنیا از‌بین‌برده‌شده شده است است / نوبخت

وی افزود: یعنی همزمان با برنامه ششم، برنامه ملی آمار قرار است تهیه شود که در شورای ملی آمار تصویب شد. امروز قرار است مشورت شود که چطور این برنامه تهیه شود. شرکت برنامه و بودجه یک شرکت تخصصی در تهیه برنامه هست. ما از تجارب خود استفاده کردیم و جهت تهیه هر برنامه ابتدا یک نظام تدوین برنامه تهیه می کنیم و باید تعریف کنیم اوضاع موجود چیست و اوضاع مطلوب کدام است و با کدام راهبردها می توان به آن رسید.

نوبخت گفت: اوضاع کنونی ما همین نظام سنتی ست. که باید به درب منزل افراد رفت اطلاعات گرفت و انتشار داده است که در دنیا از‌بین‌برده‌شده شده است هست. در قرن بیست و یکم از روش استقرائی از ریزداده های اداری استفاده می شود که به آن نظام آماری ثبتی مبنا می گویند. جهت رفتن به اوضاع مطلوب باید روش داشته باشیم که مدیر مرکز آمار کشور عزیزمان ایران ١٢ جهت گیری و روش کلی را ارایه کرده است که اعضای شورای عالی آمار کشور عزیزمان ایران آن را بررسی کرده است.

نوبخت اظهار کرد: نظام آماری فعلی کشور که در آن مأموران به در منزل ها می روند و آمار جمع آوری می کنند در دنیا از‌بین‌برده‌شده شده است است و باید به سمت نظام آمار

همچنین نوبخت اظهار کرد: امیدواریم تا آبان ماه امسال برنامه ملی آمار در شورای عالی آمار تصویب شود.

او در ادامه این نشست در پاسخ به مباحث مطرح شده است از سوی نماینده بانک مرکزی کشور عزیزمان ایران در خصوص تهیه و انتشار آمار اظهار کرد: در هیئت دولت نیز مباحث مربوط به تهیه و انتشار آمار بحث شده است است و مباحث به مجلس هم کشید و در نهایت تصویب شد که مرجع رسمی مرکز آمار باشد.

نوبخت بیان کرد: البته این عنوان به این معنی نیست که دستگاه های دیگر نمی توانند آمار تهیه کنند. بانک مرکزی هم می تواند آمارهای خود را تولید کند.

واژه های کلیدی: ایران | انتشار | برنامه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs